• ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
  • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
  • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - ත්‍රිකුණාමලය
  • පළාත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව - ත්‍රිකුණාමලය
  • ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව - ත්‍රිකුණාමලයව
  • තඔලගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව
  • විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව
  • පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

News & Events

14
Feb2019

Selection Name List of Resettlement Housing Project -2019

Selection List of Resettlement Housing Project -...

Scroll To Top